משלוח חינם
בקנייה מעל 350 ₪
לא נמצאו מוצרים לפי חיפוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון חוות נעמי Online

 1. ברוכים הבאים לאתר חוות נעמי Online. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון חוות נעמי המפורט להלן. 

 1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון באמצעות וואטסאפ בטלפון 050-5511557.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

 1. חוות נעמי Online הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "חוות נעמי Online​" או "האתר" , לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת חוות נעמי ניהול מעדניות בע"מ מרחוב כורזין 5 גבעתיים (להלן: "חוות נעמי").
 2. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בחוות נעמי Online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חוות נעמי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של חוות נעמי על פי תקנון זה. 
 3. השירות שניתן במסגרת חוות נעמי Online מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי חוות נעמי לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").  

יובהר כי על אף האמור לעיל לחוות נעמי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

 1. אספקת מוצרים שנרכשו בחוות נעמי Online אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 
 2. רכישה של משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל משקאות משכרים – דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 
 3. חוות נעמי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי חוות נעמי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחוות נעמי Online לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 4. חוות נעמי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות חוות נעמי Online וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 
 5. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

  

"המוצרים"

 1. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של חוות נעמי ואשר מועד הספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". 
 2. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 
 3. חוות נעמי אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בחוות נעמי Online. חוות נעמי רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 
 4. אופן הצגת המוצרים בחוות נעמי Online יקבע על ידי חוות נעמי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חוות נעמי.
 5. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, חוות נעמי תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר במשלוח הבא את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים. 
 6. במסגרת הרכישה בחוות נעמי Online, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של חוות נעמי.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת חוות נעמי אונליין, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.

המחירים 

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו בחוות נעמי Online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר חוות נעמי Online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. חוות נעמי תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.  
 2. בכל הנוגע למכירות חוות נעמי Online המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים בחוות נעמי Online אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי חוות נעמי מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר חוות נעמי Online ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת חוות נעמי Online על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט חוות נעמי Online וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר חוות נעמי Online כאמור לעיל, ויישמרו למשך 8 יום בלבד.

מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 8 ימים ממועד ביצוע ההזמנה,  לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 

 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 8 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.  למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 8 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר נו בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו לשמונה ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה), בהתאם לאמור בסעיף 20 זה לעיל. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת חוות נעמי אונליין, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים מכל מוצר.
 2. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 
 3. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 
 2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

 1. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחוות נעמי Online, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם:. (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר, (ג) הזמנה שמכילה משקאות משכרים, (ד) מוצרי בשר טחון. 

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'.  

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת חוות נעמי Online וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה". 
 2. חוות נעמי שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בחוות נעמי Online וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.  

מובהר כי שירות חוות נעמי Online אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

 התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שחוות נעמי תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, בטלפון ובוואטסאפ. 

 1. על אף האמור לעיל חוות נעמי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 
 2. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת חוות נעמי בעת מועד האספקה. 

שעות פעילות חוות נעמי Online 

 1. הקלדה של הזמנה בחוות נעמי Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם בכפוף לאזורי השירות של חוות נעמי Online. 
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר, האפליקציה או הטלפון  אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של חוות נעמי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע עד 5 שעות לפני מועד האספקה.  
 3. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

33.1  ימים א' – ה' : 16:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד ארבע אחר הצהריים).

 1. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וחוות נעמי אינה מחויבת למועדים אלה. 

דמי משלוח 

 1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך אתר חוות נעמי Online  ו/או באמצעות אפליקציית "חוות נעמי" .

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ש"ח.

 1. דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו כמפורט בסעיף 69.    

36.1 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

 

אספקה 

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חוות נעמי (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של חוות נעמי שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת חוות נעמי אשר תיבחר על ידי חוות נעמי בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת"). 

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וחוות נעמי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 1. לאחר השלמת הזמנה נציג שירות ייצור עם הלקוח קשר באמצעות טלפון על מנת שהלקוח יבחר במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד האספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונאליים לאזור השירות של הלקוח, שיוצג ע"י נציג השירות. מובהר כי חוות נעמי Online תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 
 2. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.
 3. חוות נעמי תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, חוות נעמי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי חוות נעמי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. חוות נעמי תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתיאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל. 
 4. חוות נעמי לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 
 5. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 25 לעיל. 
 6. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי חוות נעמי. 

החזרת מוצרים 

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.  
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 מבצעים 

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בחוות נעמי Online במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 
 2. המבצעים הנערכים בחוות נעמי Online הנם במסגרת מכירות חוות נעמי Online בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת חוות נעמי. חוות נעמי לא תהא מחויבת למכור, במסגרת חוות נעמי Online​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות חוות נעמי שאינן חוות נעמי Online. כמו כן מבצעים שיתנהלו בחוות נעמי Online לא יחייבו את חוות נעמי ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה. 
 3. במידה וחוות נעמי תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת חוות נעמי Online אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך שמונה ימים מיום סגירת ההזמנה, כמפורט בסעיף ‎20 לעיל. מובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 19 לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

ככל שתחליט חוות נעמי להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות חוות נעמי Online, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וחוות נעמי תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

   

 ביטול / שינוי הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה כאמור בסעיף 32 לעיל.

49.1  במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה יישמרו המחירים והמבצעים לשמונה ימים מעת סגירת הזמנה המעודכנת כאמור בסעיף 20, וזאת למעט הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. ניתן לבצע עדכון לזמן האספקה בלבד למועד אספקה שיחול עד לא יאוחר משמונה ימים ממועד ההזמנה המקורית. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת והמחירים יישמרו לשמונה ימים כמפורט בסעיף 20, לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 

 1. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון, ובוואטסאפ. 
 2. חוות נעמי תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 
 3. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;; ו- (ה) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 050-5511557; בדואר רשום לכתובת:חוות נעמי , כורזין 5 גבעתיים; בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]; באתר – דרך קישור "צור קשר"; וכן – דרך וואטסאפ.   
 4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חוות נעמי כפי שתהא מעת לעת. 
 5. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בחוות נעמי Online יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט, והן באמצעות האפליקציה.

  למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחוייבים גם על הזמנה באמצעות אפליקציית "חוות נעמי". 

 1. בהתאם להוראות החוק, בעת אספקת מוצר חשמלי או אלקטרוני, ניתן למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בחוות נעמי אונליין. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.  

 דגשים לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח:

 1. על הלקוח לעדכן מראש את בקשתו לפינוי המוצר הישן.
 2. המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן מעבר לדקות בודדות. 
 3. הציוד הישן יהיה ריק, שלם ומוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל.
 4. המוצר הישן יהיה במקום בו יוכל לעבור בצורה חלקה ובטוחה ללא צורף בפירוקים.
 5. המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל/גז/מים טרם פינויו.
 6. מוצר ישן מזוהם/בעל סיכון בריאותי/בטיחותי – לא יפונה.
 7. תוספת עלות תיתכן במקרים של פינוי חריג, כגון הובלה באמצעות מנוף, קומה שלישית ומעלה בבניין   ללא מעלית וכאשר נדרש פירוק חלק מהציוד הישן.
 1. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שירות לקוחות, בטלפון, באתר (דרך ערוץ "צור קשר") ובוואטסאפ, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

  

הערות למוצר 

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה – "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר. 

 1. התמונות הינן להמחשה בלבד. 
 2. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לשמירת המבצעים וההטבות כמפורט בסעיף 20 לעיל. 

מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני

 

 מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני

 1. המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר. החיוב בגין הובלה, התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי חוות נעמי או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי חוות נעמי. חוות נעמי תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של חוות נעמי. 

חוות נעמי וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, חוות נעמי האתר ו/או ספקי המוצרים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות (כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון ובלה לקומות גבוהות. 

לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של חוות נעמי. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. חוות נעמי ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם. 

 1. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם  הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת 

המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות  כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.

בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח  כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. 

לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

 1. חוות נעמי תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. חוות נעמי לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

 

אחריות

 1. חוות נעמי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח חוות נעמי Online ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בחוות נעמי Online ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחוות נעמי Online וכד'. 
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחוות נעמי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
 3. חוות נעמי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר קיצוני וכד'. 
 4. חוות נעמי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 5. חוות נעמי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בחוות נעמי Online ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחוות נעמי או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חוות נעמי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל ותניית שיפוט 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין חוות נעמי במסגרת חוות נעמי Online ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. חוות נעמי והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

 

אבטחת האתר 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

72.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

72.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

72.3  שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

חוות נעמי תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

 1. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של חוות נעמי בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות 

אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, חוות נעמי תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע 

לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של חוות נעמי.

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת חוות נעמי ניהול מעדניות בע"מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או 

הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

חוות נעמי אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של חוות נעמי.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין חוות נעמי תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחוות נעמי בכתב בהתאם להוראות כל דין. 
 2. חוות נעמי תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

 

הזכויות של חוות נעמי באתר

 1. הקניין הרוחני בחוות נעמי Online, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של חוות נעמי, או של צדדים שלישיים שחוות נעמי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.  
 2. חוות נעמי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 3. השמות חוות נעמי, חוות נעמי Online ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של חוות נעמי הם בבעלות מלאה ובלעדית של חוות נעמי, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מחוות נעמי.

בואו נוודא שאנחנו מגיעים אליכם!

הזינו עיר למשלוח:

איזה כיף, אנחנו מגיעים אליך!

משלוחים לאזורך בימים:
נתראה בקרוב!

לצערנו אנחנו עדיין לא מגיעים לעיר שלך

אנחנו כל הזמן עובדים על הרחבת אזורי החלקה שלנו.
תוכל לתאם איסוף מאחד מהסניפים שלנו
נתראה בקרוב!

לקוחות יקרים,

האתר יהיה סגור להזמנות בימי החג ובחול המועד. משלוחים אחרונים ייצאו ביום שישי 19/4/24.
נשמח לראות אתכם בסניפים שלנו במהלך החג.
איחולים לימים טובים וחג שיביא איתו בשורות טובות ותקווה!